Česká strana sociálně demokratická

MO Praha 16 Radotín

Volební program

Volební program ČSSD Radotín 2018 - 2022

Sociální demokraté se již od roku 1994 podílí na chodu Městské části Praha – Radotín. Nejsme žádní nováčkové a máme zkušenosti nejen s prací v odborných komisích a výborech, ale i zkušenosti životní. Nejsme závislí na jakýchkoli funkcích v samosprávě. Rádi bychom navázali na práci, kterou jsme za posledních několik let vykonávali pro náš Radotín. Umíme pracovat, nebojíme se odpovědnosti.

Naši kandidáti do zastupitelstva chtějí v novém volebním období přispět svým hlasem ke konstruktivnímu rozhodování celého zastupitelstva, ale i rady obce tak, aby nebyl slyšet jen jeden hlas. Fungování samosprávy a servisních organizací obce je na dobré úrovni. Máme však několik nápadů, jak vše zefektivnit. Nabízíme alternativy.  

Děkujeme za Vaší podporu, vážíme si jí.

 

EFEKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ ÚŘAD

Budeme rozumně investovat bez budoucího zadlužování

Vyrovnaný rozpočet považujeme za samozřejmost

Chceme, aby se občané Radotína spolupodíleli na možnosti ovlivnění života formou zavedení místních referend či internetových hlasování, zároveň aby mohli kontrolovat nakládání s rozpočtem. Zavedeme participativní rozpočet 

Budeme zpřístupňovat všechna rozhodnutí Rady MČ Praha 16

Zveřejníme všechny záměry Rady a Zastupitelstva, jednání a dohody s investory

Podpoříme zaměstnance úřadu všemi možnými prostředky a benefity

Budeme trvat na tom, aby v odborných komisích zasedali odborníci na danou problematiku

Rádi bychom revidovali všechny smlouvy, které má MČ uzavřeny v rámci správy majetku

VYŠŠÍ BEZPEČNOST OBČANŮ A OCHRANA MAJETKU

Chceme navýšit počet strážníku MP a vrátit je do ulic nejen na problematická a riziková místa - přechody pro chodce před školou nestačí

Naším cílem je zajistit, aby se Radotín stal klidnou a bezpečnou lokalitou

Nebudeme tolerovat ničení veřejného či soukromého majetku

Chceme aktivně zasahovat proti negativním projevům soužití všech osob

 

ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zřídíme obědy zdarma ve školní jídelně pro všechny radotínské školáky ze ZŠ Loučanská

Pro studenty vytvoříme systém stáží na úřadech pro získání praxe

Navrhneme zavedení sportovních tříd v rámci sportů, které se v Radotíně vyskytují

Podporujeme pořádání vzdělávacích akcí pro mládež (mimoškolní a volnočasové aktivity)

Budeme vytvářet programy na prevenci kriminality, drogové závislosti a vandalismu

Budeme zkvalitňovat technický stav a vybavení našich škol a školek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zajistíme více míst sběrných kontejnerů i rozšíření sortimentu odpadu (hliník)

Podpoříme zazeleňování v obytných zónách a na volných plochách

Nepřipustíme zřizování černých skládek

Zdokonalíme režim úklidu ulic jak při běžném tak i mimořádném počasí, vytvořením veřejně dostupného informačního systému - Údržba veřejných prostranství

Provedeme důkladnou revizi Technických služeb Radotín zaměřenou na efektivitu práce a finanční transakce

SOCIÁLNÍ OBLAST, OBČANSKÁ POMOC

Zavedeme bezplatnou právní poradnu

Prosazujeme transparentnost při udělování městských bytů - provedeme kompletní revizi žádostí, stejně jako u Domu s pečovatelskou službou

Budeme pořádat pravidelné setkání se seniory a rozvíjet aktivity jejich života

Zřídíme nízkonákladové startovací byty pro mladé páry, matky samoživitelky a seniory

Podpoříme spolupráci se všemi neziskovými organizacemi, které se angažují v sociálních službách

Finančně podpoříme preventivní projekty v oblasti zdravého životního stylu a zdravotnictví (např. dny zdraví)

Nabídneme občanům, kteří nejsou v současné době zaměstnáni, řadu činností souvisejících s udržováním a úklidem Radotína

KULTURA, SPORT

Navýšíme objem financí pro dotace do oblasti kultury a sportu

Rozšíříme spektrum pořádání kulturních a společenských akcí

Podpoříme všechny současné radotínské sportovní oddíly, především práci s mládeží

Zajistíme podmínky pro všestranné sportovní aktivity široké veřejnosti, včetně tělesně a mentálně postižených občanů

Kulturní středisko Koruna si jednozančně zaslouží naši vyšší podporu a to nejen finanční

Pro zjednodušení celkového aparátu navrhneme správu Kina pod KS Koruna

 

ROZVOJ PODNIKATELSKÉ A ŽIVNOSTENSKÉ ČINNOSTI

Zefektivníme projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Jednoznačně budeme napomáhat začínajícím i stávajícím podnikatelům získat finance z fondů EU

Podpoříme rozvoj radotínských firem, řemeslníků a živnostníků 

Propojíme radotínské komerční subjekty s nestátními, neziskovými organizacemi působícími na území Radotína

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Usnadníme a vyřešíme průjezd kolem ZŠ Loučanská a gymnázia dopravními změnami 

Díky zkušenostem jsme schopni navýšit přisun investic ze všech možných dotačních programů a fondů 

Zasadíme se o snížení rychlosti a omezení průjezdu pro tranzit v ulici Prvomájová, naopak podpoříme zvýšení rychlosti v ulici Strážovská

Urychlíme dokončení technického vybavení Radotína

Podporujeme vybudování Centra Radotína a bazénu

Ve spolupráci s vlastníkem nádražní budovy zajistíme její odpovídající vzhled

Jasně chceme definovat parkování pro všechny rezidenty na celém území 

Nepodpoříme výstavbu v zastavěné oblasti v ulici Ametystová

Podporujeme budoucí obchvat Radotína v rámci Územního plánu Prahy

Kontakt

MO ČSSD Praha Radotín

Praha 16, Radotín, 153 00

jan-korinek@centrum.cz 

facebook  Komunální volby Radotín